UBUGENI

Imyambaro udakwiye kwambara niba urengeje imyaka 40

Imyambarire ni bimwe mu bintu by’ingenzi bishobora kugaragaza uwo uri we, niyo mpamvu bifite icyo bivuze cyane ku muntu. 

Ku bagore n’abakobwa rero ni byiza cyane kugaragara neza cyane cyane mu myambarire. 

Uyu munsi rero ambaruberwe yabateguriye inkuru irambuye ku myambarire y’abadamu n’abakobwa.
1. Inkweto ndende zishashagirana.

Izi nkweto akenshi zikunze gukoreshwa mu makwe no mu birori bigiye bitandukanye, ku bakobwa bakiri bato usanga bigaragara neza cyane iyo bazambaye pe!
2. Inzara ndende bomeka.

Izi nzara zikunze kwifashishwa cyane ku bantu badafite inzara nziza cyangwa ku bafite inzara ngufi. Bira byiza rero iyo bikoreshejwe n’abari munsi y’imyaka 40.
3. Utwenda tw’utuyunguruzo bambara ku maguru.
 

Utu twenda dukunze gukoreshwa cyane cyane mu bihungu biri hanze ya Africa, kubadamu n’abakobwa bafite mu myaka ya 40 usanga bitagaragara neza cyane.
4.  Imyenda ishushanyijeho udutente tw’abana.

Ibi byo rwose ni iby’abakiri bato, kubona rero umudamu cyangwa umukobwa urengeje imyaka 40, biba bitagaragara neza rwose niba ufite muri iyo myaka ukaba ucyambara imyenda ishushanyijeho udutente, nakugira inama yo kuyiha abakiri bato.

5.  Imitako yo ku maguru.

Iyi mitako rwose ku bantu bafite mu myaka ya 40 ho ntakiba kigenda, ntabwo bigaragara neza.
6. Imyenda migufi.

Iyi myenda kuyibona ku bantu bafite imyaka 40 kuzamura rwose biba bisa nabi, icyakora iyo yambawe n’abadamu n’abakobwa bakiri bato usanga ntacyo bitwaye cyane.
7. Imyenda ikwegereye cyane.

Iyi myambaro ku bantu bakiri bato kandi batabyibushye cyane iyo bayambaye nko mu birori, usanga basa neza.
8. Imyenda yanditseho amagambo adafite icyo asobanuye.

Mbere yo kugura imyenda banza usome amagambo yanditseho, umenye n’ubusobanuro bwayo. Ku bantu bakuze kandi biyubashye ni byiza bagomba kumenya ubusobanuro bw’amagambo yanditse ku myenda bifuza kugura byaba  byiza bakagura itanditseho.
9.  Inkweto za sandali (sandals) zizamutse.

Izi nkweto ku bantu bakiri bato usanga ntacyo zitwaye, ariko ku bantu bafite mu myaka 40, ubona bitagaragara neza.

10. Ipantaro iciye (ripped jeans dechiree).

Iyi myambaro igezweho cyane cyane k’urubyiruko, ariko kubadamu n’abakobwa bafite mu myaka 40 kuzamura rwose biba bitagaragara neza.

Uwambaye neza agaragara neza!!

More from UBUGENI